Aktualny rozwój technologiczny odnoszący się do większości branż wpływających na codzienne funkcjonowanie człowieka sprawia, że pojawiają się coraz nowsze rozwiązania i udoskonalenia dotychczasowych systemów.

Podobna sytuacja ma miejsce również w branży budowlanej, gdzie wzrasta udział informatycznych rozwiązań – mają one na celu podniesienie jakości projektowania budynków oraz udostępniania informacji o jego parametrach członkom zespołu projektowego.

Co to jest BIM i IPD?

BIM (z angielskiego Building Information Modeling) oznacza w dosłownym tłumaczeniu modelowanie informacji o budynku. W praktyce oznacza to platformę skupiającą w sobie wszelkie niezbędne aspekty związane z budową oraz funkcjonowaniem danego budynku – są one udostępnione wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, co umożliwia efektywniejszą współpracę zespołu projektowego.

Informacje, które zawiera technologia projektowa BIM dotyczą szeroko pojmowanego zakresu realizacji budowy oraz kosztów z nim związanych, jak i wszystkich poczynionych planów oraz harmonogramu wykonywanych prac. Warto także zaznaczyć, że BIM umożliwia przeprowadzanie testów dotyczących budynku w świecie wirtualnym, co daje sposobność tworzenia wizualizacji, na podstawie których wybierane są najkorzystniejsze opcje projektowe związane między innymi z systemami izolacyjnymi oraz grzewczymi, aranżacją wnętrz, jak również systemami bezpieczeństwa w budynku (w tym bezpieczeństwa pożarowego i ewakuacyjnego) i jego analizą energetyczną, co w rezultacie przekłada się na wybór najbardziej optymalnych rozwiązań (cena / jakość). BIM zapewnia więc ciągły dostęp do informacji o obiekcie, z uwzględnieniem każdego jego elementu – powierzchni oraz wielkości, wykorzystywanych materiałów,

„(…)co daje sposobność tworzenia wizualizacji, na podstawie których wybierane są najkorzystniejsze opcje projektowe(…)”

oraz rozmieszczenia pomieszczeń, jak również wszystkich systemów i instalacji znajdujących się wewnątrz budynku, a to z kolei pozwala na wykonanie szybkiego przedmiaru oraz kosztorysu. Odnoszące się do wspomnianych kwestii wizualizacje przeprowadzane w wirtualnej formie umożliwiają wejście branży budowniczej na wyższy poziom technologiczny, niwelując konieczność dokonywania żmudnych obliczeń oraz zapewniając rzetelność otrzymywanych wyników. W skrócie można więc opisać BIM jako wizualizację prezentację inwestycji budowlanej, której wszelkie parametry dostępne są w formie komputerowej cyfrowej, dając możliwość przeprowadzania symulacji oraz wizualizacji planowanych rozwiązań. – jak się okazuje, podobne To rozwiązanie niesie ze sobą spore korzyści, zarówno dla inwestora, jak i dla osób zaangażowanych w daną inwestycję, które opisano poniżej.

 Z kolei IPD (z angielskiego Integrated Project Delivery) oznacza zintegrowany proces inwestycyjny, którego celem jest integracja wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt. Przedsięwzięcie budowlane wymaga bowiem współpracy wielu osób, poczynając od projektantów oraz architektów, poprzez wykonawców oraz inwestorów, skończywszy na użytkownikach tworzonego obiektu

Wspomniany powyżej informatyczny model budynku przedstawia projektowany obiekt w sposób rzeczywisty, umożliwiając wprowadzanie oraz zapisywanie zmian widocznych dla pozostałych członków zespołu. Zmiany te nadzoruje i koordynuje osoba nazywana BIM Managerem.  Staje się to sporym ułatwieniem w odniesieniu do prowadzenia dokumentacji oraz komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w projekt. Praca na konkretnym modelu stanowi jedno z najnowocześniejszych rozwiązań w projektowaniu budynków, a wspomniany wyżej BIM Manager kontroluje i sprawdza czy nie pojawiły się kolizje pomiędzy konstrukcją budynku, a instalacjami.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że technologia IPD jako integrująca zasoby ludzkie związane z projektem inwestycji budowlanej posiada określone zasady, obowiązujące podczas wykonywania planów projektowych.

Jedną z nich jest fundamentalne zdefiniowanie celów działania, które określone na początkowym etapie realizacji stają się jasne i czytelne dla wszystkich członków zespołu. W znaczący sposób ułatwia to systematyzację działań oraz ich logiczną organizację, co z kolei korzystnie wpływa na przebieg prac budowlanych oraz instalacyjnych czy wykończeniowych. Ponadto kluczowe staje się tworzenie reguł współpracy pomiędzy osobami zaangażowanymi w daną inwestycję – wzajemny szacunek, zaufanie oraz dążenie do określonego celu, który zapewnia korzyści przede wszystkim Inwestorowi, a także każdemu z członków zespołu stają się elementami wiążącymi grupę pracowników oraz wpływającymi na wzrost ich efektywności. Wspólne działania zmierzające do uzyskania konkretnych rezultatów motywują ludzi do angażowania się w projekt, co z kolei pozytywnie oddziałuje na poczucie przynależności do zespołu oraz jego integrację.

Dlaczego warto skorzystać z technologii BIM i IPD?

 Korzyści płynące z wdrożenia technologii BIM oraz IPD w nowoczesnym budownictwie wydają się oczywiste. Zaawansowane rozwiązania informatyczne umożliwiają bowiem efektywną współpracę grona osób tworzących dany obiekt, a jego projektowanie z uwzględnieniem najmniejszych szczegółów zapewnia wysoką jakość zastosowanych rozwiązań.

 Warto zaznaczyć, że dzięki technologii BIM możliwe jest szybsze i dokładniejsze oszacowanie czasu realizacji inwestycji, jak również wykorzystanych w jej trakcie materiałów oraz ich kosztów.  Nie sposób nie wspomnieć o wyjątkowym atucie technologii IPD, jakim jest integracja wieloosobowego zespołu projektantów oraz wykonawców i podwykonawców – mając dostęp do symulacyjnego modelu obiektu każda z osób posiada możliwość proponowania zmian oraz ich prezentacji na ogólnodostępnym wirtualnym prototypie.

„(…)dzięki technologii BIM możliwe jest szybsze i dokładniejsze oszacowanie czasu realizacji inwestycji,(…)”

Dzięki temu znika konieczność wymiany dokumentacyjnej oraz czasochłonnych spotkań, podczas których angażowani są pracownicy w celu przedyskutowania proponowanych rozwiązań. 

Najważniejszą korzyścią płynącą dla Inwestora jest możliwość ograniczenie kosztów budowy obiektu budowlanego od min 10 do nawet 20% w stosunku do podobnych inwestycji już wcześniej wykonywanych. Wynika to z dobrej współpracy Inwestora z Projektantami oraz eliminacją kolizji konstrukcji budynku z instalacjami już na etapie projektu i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów na budowie, co ma wpływ na skrócenie czasu budowy oraz trzymanie się harmonogramu prac budowlanych.

Dzięki temu znika konieczność wymiany dokumentacyjnej oraz czasochłonnych spotkań, podczas których angażowani są pracownicy w celu przedyskutowania proponowanych rozwiązań. 

Projektowanie BIM / IPD stanowi krok w przyszłość krajowego budownictwa, które dzięki opisanym powyżej propozycjom zyskuje na jakości oraz skuteczności. Nowoczesna technologia umożliwia wdrażanie efektywnych i unikalnych rozwiązań, mających na celu ułatwienie współpracy międzyludzkiej oraz tworzenie bezpiecznych, oszczędnych oraz wysokich jakościowo obiektów budowlanych.

 Można uznać, że w dzisiejszych czasach korzystanie z technologii BIM oraz IPD staje się nieodzowne oraz coraz częściej bywa koniecznością, wymaganą przez inwestorów. Korzyści płynące z wdrażania informatycznych propozycji dają gwarancję zastosowania przemyślanych oraz sprawdzonych poprzez symulację rozwiązań, stających się najbardziej efektywnymi oraz bezpiecznymi w odniesieniu do konkretnego obiektu budowlanego.